0
جمعه 15 مهر 1401

کتابخانه TCPDF مخصوص جوملا نسخه فایل : 6.2.12

مشخصات محصول
گروه محصولات : اطلاع رسانی
نام محصول : کتابخانه TCPDF مخصوص جوملا نسخه فایل : 6.2.12
نام انگلیسی : Joomla TCPDF Library
نسخه : جوملا 3.0
نوع محصول : کتابخانه
کتابخانه TCPDF مخصوص جوملا|Joomla TCPDF Library حل مشکل تبدیل کامل حروف فارسی در PDF تولیدی توسط جوملا به همراه 2 فونت فارسی کامل times و mrt_hasti6

کد نمونه استفاده شده در این ساختار

<?php //========================================================= jimport('tcpdf.tcpdf'); //========================================================= $Title1 = "Alireza Balvardi"; $Title2 = "Test نمون"; $Title3 = "نمونه کار"; $Title4 = "تست خروجی پی دی اف"; $html = ob_get_contents(); ob_clean(); $pdf = new TCPDF(PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, 'UTF-8', false); // set font $pdf->SetFont('times', '', 10); // set document information $pdf->setRTL(1); $pdf->SetCreator(PDF_CREATOR); $pdf->SetAuthor($Title1); $pdf->SetTitle($Title2); $pdf->SetSubject($Title3); $pdf->SetKeywords($Title4); $pdf->setHeaderData(PDF_HEADER_LOGO, PDF_HEADER_LOGO_WIDTH, $Title1,$Title2); // set header and footer fonts $pdf->setHeaderFont(Array('times', '', PDF_FONT_SIZE_MAIN)); $pdf->setFooterFont(Array('times', '', PDF_FONT_SIZE_DATA)); // set default monospaced font $pdf->SetDefaultMonospacedFont('times'); // set margins $pdf->SetMargins(PDF_MARGIN_LEFT, PDF_MARGIN_TOP, PDF_MARGIN_RIGHT); $pdf->SetHeaderMargin(PDF_MARGIN_HEADER); $pdf->SetFooterMargin(PDF_MARGIN_FOOTER); // set auto page breaks $pdf->SetAutoPageBreak(TRUE, PDF_MARGIN_BOTTOM); // set image scale factor $pdf->setImageScale(PDF_IMAGE_SCALE_RATIO); // add a page $pdf->AddPage(); // output the HTML content $pdf->writeHTML($html, true, false, true, false, ''); // reset pointer to the last page $pdf->lastPage(); // --------------------------------------------------------- //Close and output PDF document $pdf->Output(uniqid().'.pdf', 'I'); die(); ?>
فایل ضمیمه محصول
# عنوان محصولات گروه محصولات شاخه ریال لایسنس افزودن به سبد خرید فایل ضمیمه
1 کتابخانه TCPDF مخصوص جوملا نسخه فایل : 6.2.12 اطلاع رسانی سورس باز رایگان
دریافت
مشاهده قوانین
بستن

کلیه حقوق متعلق به وب سایت علیرضا بلوردی می باشد. اینجانب متعهد می شوم که فایلهای دانلود شده از این وب سایت را به شخص دیگری ندهم و برای دانلود آدرس این سایت را معرفی نمایم.

کتابخانه TCPDF مخصوص جوملا

کامپوننت ساز جوملا

کامپوننت ساز جوملا

محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری

محسن بزرگی وکیل پایه یک دادگستری

عضویت در زرین پال

عضویت در زرین پال

مسکن من

مسکن من

عمومی

اوقات شرعی

امروز: 1401/07/15
علیرضا بلوردی (برنامه نویس PHP)
سیرجان, کرمان
علیرضا بلوردی
ولی عصر, سیرجان, کرمان 7817645939
+989131789658
نمونه کارها و کامپوننتهای نوشته شده توسط علیرضا بلوردی برنامه نویس جوملا و PHP